ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA UPIS DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJI VRTIĆ IVANČICA U PEDAGOŠKU 2023./2024. GODINU

5. svibnja 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ IVANČICA

PETRA PRERADOVIĆA

43231 IVANSKA

KLASA: 601-12/23-01/02

URBROJ: 2103-10-05-23-03

Ivanska, 02. svibnja 2023.

Na temelju  Statuta Dječjeg vrtića Ivančica i članka 7.  Pravilnika o upisu djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Ivančica, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ivančica na svojoj 4. sjednici održanoj 02. svibnja 2023. godine donosi

                                     ODLUKU                                       

O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA UPIS DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI

U DJEČJI VRTIĆ IVANČICA

U PEDAGOŠKU 2023./2024. GODINU

Članak 1.

Dječji vrtić Ivančica raspisuje natječaj za upis djece rane i predškolske dobi u dječji vrtić u pedagošku 2023./2024. godinu koji će trajati od 08. svibnja do 21. svibnja 2023. godine.

Članak 2.

U natječaju iz članka 1. poštovat će se odredbe Pravilnika o upisu djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Ivančica te odredbe Državnog pedagoškog standarda koje se tiču mjerila za upis.

Članak 3.

Za upis djeteta u vrtić potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

–             zahtjev za upis (podignuti u Vrtiću ili skinuti s mrežne stranice vrtića) – za one koji nisu popunili i dostavili Vrtiću

–              presliku rodnog lista djeteta

–              potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta i kopija knjižice procijepljenosti s vidljivim imenom i prezimenom djeteta (za djecu koja u vrijeme upisnog roka nisu navršila godinu dana života, potvrdu nadležnog liječnika donijet će naknadno)

–              potvrdu o prebivalištu/boravištu za dijete izdanu u  svrhu upisa u dječji vrtić

–              dokaz o prebivalištu/boravištu za oba roditelja -presliku važećih osobnih iskaznica oba roditelja

               ili važeće potvrde o prebivalištu/boravištu oba roditelja

              DOKUMENTI KOJIMA RODITELJ ILI SKRBNIK DOKAZUJE PRAVO NA PREDNOST PRI UPISU:

–              potvrda o radnom statusu roditelja – elektronički zapis o radno pravnom statusu HZMO

–             potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja

–              za roditelja studenta – potvrda visokoškolske ustanove o statusu redovnog studenta

–              za samohranog roditelja – dokaz o samohranosti (smrtni list za preminulog roditelja, rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta – kada je drugi roditelj lišen poslovne sposobnosti, kada mu je oduzeto pravo na roditeljsku skrb i kada je na dugotrajnom izdržavanju kazne zatvora)

–              za djecu s teškoćama – nalaz i mišljenje liječničkog povjerenstva Centra za socijalnu skrb ili odluku drugog nadležnog tijela

–              za svako drugo dijete u obitelji mlađe od 18 godina – rodni list ili izvadak iz matice rođenih

–              za roditelja invalida – rješenje mjerodavne službe o priznatom statusu invalida i invalida 

              Domovinskog rata

–              roditelji koji primaju dječji doplatak – presliku rješenja o priznavanju prava na dječji doplatak ili      potvrdu kojom dokazuju da primaju doplatak

–              za dijete u udomiteljskoj obitelji – sudsku odluku i rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju djeteta u udomiteljsku obitelj

NAPOMENA:

– roditelji koji predaju zahtjev za dvoje ili više djece, za svako dijete trebaju posebno poslati svu potrebnu dokumentaciju

Uz gore navedene dokumente potrebno je ispuniti i priložiti privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka roditelja i djece koja se može preuzeti na mrežnoj stranici vrtića.

Članak 4.

Zahtjeve zajedno s ostalom potrebnom dokumentacijom potrebno je isključivo poslati preporučenom poštom na adresu: Dječji vrtić Ivančica, Petra Preradovića 2, 43231  Ivanska u vremenu od 08. svibnja  do 21. svibnja 2023. godine.

Članak 5.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Članak 6.

Rezultati natječaja objavit će se na oglasnoj ploči Vrtića po okončanju postupka.

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu prvog dana nakon dana donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Vrtića.

                                                                                                              ZAMJENIK PREDSJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                                                                   Goran Krušić v.r.