NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO POMOĆNI/A DJELATNIK/ICA ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU

8. svibnja 2024.

DJEČJI VRTIĆ „IVANČICA“

PETRA PRERADOVIĆA 2

43231 IVANSKA

KLASA:112-03/24-01/02
URBROJ:2103-10-05-24-02

Ivanska, 08.05.2024. godine
 

NATJEČAJ ZA RADNO
 MJESTO
POMOĆNI/A DJELATNIK/ICA ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU


Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Ivančica“ raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta:

POMOĆNI/A DJELATNIK/ICA ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU

  • jedan (1) izvršitelja/ice na određeno, puno radno vrijeme

UVJETI: prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića;

  • završena osnovna škola, NSS

Uz vlastoručno potpisanu zamolbu potrebno je priložiti sljedeće dokumente u preslici:

  • vlastoručno potpisan životopis,
  • dokaz o stručnoj spremi (preslika),
  • dokaz o državljanstvu (preslika),
  • Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis o radnopravnom statusu, ne starija od dana objave natječaja,
  • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u članku 25. stavku 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), ne starije od dana objave natječaja,
  • Uvjerenje Prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za djela navedena u čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), ne starije od dana objave natječaja.

Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Kandidati su dužni priložiti dokaz o promjeni prezimena/imena ukoliko je došlo do promjene u odnosu na priloženu dokumentaciju.
 
Kandidat/kinja predložen/a za izbor, ako nema utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova, bit će upućen/a na zdravstveni pregled radi njenog utvrđivanja.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
 
Kandidati koji se pozivaju  na pravo prednosti  pri  zapošljavanju  u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom  (NN  157/ 13,  152/ 14, 39/18, 32/20) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju iz članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz ostale dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, dužni su priložiti i odgovarajuće dokaze o ostvarivanju prava prednosti, kao i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.
Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Do donošenja odluke o izboru, natječaj može biti poništen.
 
Prijavom na natječaj kandidati, u skladu sa Uredbom EU 20167679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17.04.2016. te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/18), daju privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. 
 
 
Prijave za natječaj s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
DJEČJI VRTIĆ “IVANČICA”, Petra Preradovića 2, 43231 Ivanska uz naznaku: ”Za natječaj – pomoćni djelatnik za njegu, skrb i pratnju  – određeno”.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća Vrtića putem mrežne stranice Vrtića.
Kandidati prijavljeni na natječaj mogu tražiti vraćanje svoje dokumentacije, uz prethodnu najavu, u tajništvu vrtiću.
 
NATJEČAJ VRIJEDI od 08.05.2024. do 16.05.2024. godine.
 
                                                                                    

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                     Nikolina Pavlović, v.r.