NATJEČAJ za  obavljanje poslova radnog mjesta POMOĆNI RADNIK/CA za njegu , skrb i pratnju djece

7. travnja 2023.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/1997, 107/2007, 94/2013, 98/2019,57/2022), članka 86. Statuta DJEČJEG VRTIĆA IVANČICA i Odluke Upravnog vijeća od 06. travnja 2023.godine  Upravno vijeće, raspisuje

NATJEČAJ

za  obavljanje poslova radnog mjesta

  POMOĆNI RADNIK/CA za njegu , skrb i pratnju djece (m/ž), na određeno puno radno vrijeme  – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti: prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/1997, 107/2007, 94/2013, 98/2019, 57/2022)

Razina obrazovanja: SSS (srednja škola bilo kojeg usmjernja)

Radni odnos se zasniva na određeno puno radno vrijeme uz probni rad od 60 dana.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Uz zamolbu vlastoručno potpisanu potrebno je priložiti:

  • životopis
  • dokaz o državljanstvu ( preslika domovnice)
  • preslika osobne iskaznice
  • dokaz o stručnoj spremi, završenoj školi (preslika svjedodžbe ili potvrde o stečenoj stručnoj spremi)
  • preslik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97.,107/07.,94/13.,98/19 i 57/22) -ne starije od dana objave natječaja
  • preslik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak  sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97.,107/07.,94/13.,98/19 i 57/22)-ne starije od dana objave natječaja 
  • potvrda Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97.,107/07.,94/13.,98/19 i 57/22)-ne starija od dana objave natječaja,
  • izjava kandidata o nepostojanju zapreka iz čl.25. Zakona za prijem u radni odnos (vlastoručno potpisana),                                                                                                                                                                      
  • dokaz o zdravstvenoj sposobnosti (potvrda obiteljskog liječnika)
  • elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije HZMO-a-ne starije od mjesec dana)

Izabrani kandidat/kandidatkinja dužni su prije sklapanja ugovora dostaviti original dokumentaciju.

Kandidati koji će se u natječaju pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat/inja koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/2017, 98/2019, 84/2021), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/1992, 57/1992, 77/1992, 27/1993, 58/1993, 2/1994, 76/1994, 108/1995, 108/1996, 82/2001, 103/2003,148/2013 i 98/2019), te članka 9. Zakona o  profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/2013, 152/2014, 39/2018, 32/2020), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017, 98/2019, 84/2021) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužna je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Za radna mjesta ravnopravno se mogu javiti osobe oba spola. Upravno vijeće zadržava pravo poništavanja i ponovnog objavljivanja natječaja.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da DJEČJI VRTIĆ IVANČICA može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 42/18).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

           Zakašnjele prijave kao i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se   

           razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Kandidati koji zadovoljavaju uvjete natječaja bit će pozvani na intervju.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Prijave s potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta potrebno je preporučeno poslati poštom na adresu: DJEČJI VRTIĆ IVANČICA, Petra Preradovića 2, 43231 Ivanska sa naznakom „Natječaj za pomoćnog radnika/cu za njegu, skrb i pratnju djece na određeno puno radno vrijeme.“

Natječaj će se objaviti na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na službenoj stranici DJEČJEG VRTIĆA IVANČICA.

Natječaj je objavljen dana 07.travnja 2023. godine i važi do 15. travnja 2023. godine.

KLASA:112-03/23-01/04

URBROJ:2103-10-05-23-02

Predsjednica Upravnog vijeća:

                                                                                                        Nikolina Pavlović